Allmänna villkor för deltagande i utbildningar och behandling av personuppgifter

Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter

Publicerad 2019-04-01

Tillämpning Dessa Allmänna villkor för utbildningsdeltagande och behandling av personuppgifter (i det följande ”Villkoren”) gäller mellan anmäld deltagare (”kunden”) och EHANDEL SE AB, 556861-7517 (nedan benämnt ”EHANDEL SE AB ”), vid deltagande och tillhandahållande av EHANDEL SE AB arrangerad utbildning. Genom att kunden registrerar sig för en utbildning bekräftar kunden att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat EHANDEL SE AB :s personuppgiftspolicy som utgör en del av Villkoren


EHANDEL SE AB :s åtagande och syftet med utbildningen
Utbildningar som EHANDEL SE AB arrangerar tillhandahålls deltagarna, inräknat kunden, i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på deras yrkesprofession.

EHANDEL SE AB :s åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.  

Utbildningens ämne, tidpunkt, sponsorer m m
Vid kundens registrering sker ett val av vilken av EHANDEL SE AB :s utbildningar kunden väljer att delta vid. På respektive varumärkes webbplats finns aktuella uppgifter om utbildningens ämnen, talare, tidpunkter för utbildningen, platsen där den hålls m m. EHANDEL SE AB är förbehållet rätt att göra ändringar i utbildningsprogrammet fram till dagen när utbildningen äger rum.      


Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2 % per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr. EHANDEL SE AB tar inte ut några fakturaavgifter på ordinarie faktura. Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Kundens registrering av deltagande vid EHANDEL SE AB:s utbildning är bindande. Vid avbokning fram till och med trettio (30) dagar före utbildningen återbetalas hela deltagaravgiften. Därefter går det att överlåta platsen till annan person eller välja att boka om till ett annat utbildningstillfälle eller annan utbildning som anordnas av EHANDEL SE AB.

Vid ombokning 1-14 dagar innan kursstart faktureras en ombokningsavgift på 700 kronor exklusive moms. Deltagaren skall meddela EHANDEL SE AB skriftligen om ombokning eller byte av deltagare önskas senast innan utbildningsstart. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från EHANDEL SE AB. 

Väljer kunden att överlåta platsen till en annan person behöver denne, för att få delta vid utbildningen, även för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren, inkluderat EHANDEL SE AB:s personuppgiftspolicy.

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som EHANDEL SE AB :s utbildningen utgör, kommer EHANDEL SE AB att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att EHANDEL SE AB ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies
Avseende EHANDEL SE AB:s användning av cookies på denna webbplats hänvisas till av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.